• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Celiny, Hilarego i Janusza
niedziela, 21 października 2018
Vademecum inwestora

I ETAP

UZYSKAĆ DECYZJĘ O WARUNKACH ZABUDOWY lub DECYZJĘ O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Ww. decyzje wydawane są przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Wnioski o wydanie decyzji można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Rynek 23, 58-300 Wałbrzych, tel. +48 74 64 44 721 - 724.

UWAGA:
uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wymagane jest w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla każdej inwestycji budowlanej, dla której przepisy prawa budowlanego przewidują obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, a także w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

II ETAP

POZYSKAĆ TEREN
Pozyskanie terenu z zasobów Gminy Wałbrzych następuje poprzez zakup nieruchomości lub inną formę nabycia prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (użytkowanie wieczyste, dzierżawa).
Sprawy związane z nabyciem terenu prowadzone są w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, (I piętro), tel. 74 66 55 220.
Przeznaczenie terenu określają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku ich braku, decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Każdy ma prawo wglądu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz może uzyskać wypis i wyrys z planu, za które pobierana jest opłata administracyjna.
Wyciągi z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego miasta można nabyć w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Rynek 23, 58-300 Wałbrzych, tel. +48 74 64 44 721 - 724.

III ETAP

SPORZĄDZIĆ PROJEKT
Projekt budowlany, będący załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę, sporządza osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w określonej specjalności i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty określone przepisami szczególnymi.

IV ETAP

UZYSKAĆ DECYZJĘ POZWOLENIA NA BUDOWĘ
Decyzję pozwolenia na budowę wydaje Prezydent Miasta Wałbrzycha. Wnioski o wydanie decyzji można otrzymać w Biurze Administracji Architektoniczno-Budowlanej, ul. Kopernika 2, pokój nr 210 (II piętro) lub na stronie internetowej .
Do wniosku należy załączyć projekt budowlany (4 egzemplarze), oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzję o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego - jeżeli są one wymagane.

V ETAP

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI INWESTYCJI
Rozpoczęcie budowy może nastąpić na podstawie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub na podstawie zgłoszenia o wykonaniu robót budowlanych, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Zgłoszenie to należy kierować do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Biuro Administracji Architektoniczno-Budowlanej, ul. Kopernika 2, pokój nr 210 (II piętro), tel. 74 66 55 256, budownictwo@um.walbrzych.pl .
Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę w/w organ, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha z siedzibą przy ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych (I piętro) oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

VI ETAP

ODDANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO UŻYTKOWANIA
Właściwym organem do wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha. Po zakończeniu inwestycji inwestor:

a. składa zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania (gdy nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie),

składa zawiadomienie o zakończeniu budowy oraz wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (gdy organ nałożył taki obowiązek w pozwoleniu na budowę).

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter